środa, 30 września 2020 r.
Strona główna Kadra
Kadra merytoryczna PDF Drukuj Email

Prof dr hab. Zbigniew Tarkowski -  /patolog  mowy/, twórca i kierownik Zakładu Patologii i Rehabilitacji Mowy AM w Lublinie oraz wykładowca Wyższej Szkoły Ekonomii i Turystyki w Kielcach. Założyciel i prezes Fundacji „Orator”.
Twórca i przewodniczący Polskiego Stowarzyszenia Terapeutów Mowy. Członek Komisji Ekspertów do spraw specjalizacji w dziedzinie neurologopedii przy Ministrze Zdrowia. Specjalista w dziedzinie neurologopedii. Rzeczoznawca Ministerstwa Edukacji Narodowej w zakresie nauczania przedsiębiorczości. Autor 110 publikacji z dziedziny patologii mowy, komunikacji słownej, zarządzania organizacjami non - profit i przedsiębiorczości, które dotyczą głównie jąkania, mowy bezładnej oraz komunikacji słownej. Autor pierwszych polskich testów logopedycznych: Testu Sprawności Językowej, Przesiewowego Testu Logopedycznego, Testu Słownika Dziecka oraz Kwestionariusza Niepłynności Mówienia. Miłośnik psów bernardynów oraz kotów dachowców,
Barbara Głowacka – Dyrektor Ośrodka Metodycznego Krajowego Komitetu Wychowania Resocjalizującego w Warszawie, absolwent Uniwersytetu Warszawskiego z zakresu profilaktyki społecznej i resocjalizacji, wieloletni pracownik Ministerstwa Edukacji Narodowej, odbyła zagraniczne szkolenia i staże związane z patologią społeczną, metodyką pracy z dzieckiem nadpobudliwym i agresywnym, organizacją mediacji rówieśniczych w instytucjach rządowych i pozarządowych m.in. w Sztokholmie, Paryżu, Berlinie; autor koncepcji i rozwiązań prawnych z dziedziny profilaktyki uzależnień, niedostosowania społecznego, opieki nad dzieckiem oraz wielu programów pedagogiczno – edukacyjnych a także haseł w Encyklopedii XXI wieku w artykułach metodycznych Jak pomagamy dzieciom ulicy, Jak organizować Środowiskowe Ogniska Wychowawcze, Placówki Pracy Pozaszkolnej; współautorka książek Okrucieństwo i zbrodnia dziecięca, Dzieci gorszych szans, Być dzieckiem i przetrwać,Ewa Chełkowska – Łukaszewicz – pedagog, terapeuta, wieloletni pracownik poradni psychologiczno – pedagogicznej oraz Ośrodka Adopcyjno – Opiekuńczego TPD, posiada bogate doświadczenie w prowadzeniu grup terapeutycznych dla młodzieży z zaburzeniami emocjonalnymi, specjalizuje się w prowadzeniu form warsztatowych i treningowych z zakresu umiejętności wychowawczych, komunikacji, prowadzi terapię indywidualną i małżeńską oraz doradztwo rodzinne,
Henryk Zabrocki – pedagog, doradca rodzinny,  terapeuta i edukator seksualny certyfikowany przez Polskie Towarzystwo Zdrowia Seksualnego i Instytut Zdrowia Seksualnego , certyfikowany specjalista PARPA ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie,  trener rodzinnej opieki zastępczej wg programu „Rodzina”, wieloletni wychowawca młodzieży, współtwórca rozwiązań systemowych dotyczących wsparcia  i rodziny  w powiecie koszalińskim, autor cyklu artykułów dotyczących rodziny i polityki społecznej, specjalizuje się w prowadzeniu warsztatów  z zakresu umiejętności interpersonalnych, komunikacji, wypalenia zawodowego, profilaktyki przemocy i HIV/AIDS,  radzenia sobie ze stresem, prowadzi terapię małżeńską i indywidualną oraz doradztwo rodzinne, Wiceprzewodniczący Zarządu Głównego Krajowego Komitetu Wychowania Resocjalizującego  i Wiceprezes Zachodniopomorskiego Towarzystwa Przyjaciół Dzieci,Lucyna Wrońska – psycholog, psychoterapeuta, terapeuta dziecięcy, certyfikowana terapeutka terapii Rogersa, kierownik Poradni Społeczno – Terapeutycznej dla dzieci molestowanych seksualnie i ich rodzin w Berlinie,  Członek Instytutu do Spraw Pedagogiki Seksualnej w Dortmundzie, długoletnia współpracownica Senatu Berlińskiego do Spraw Zdrowia i Spraw Społecznych,

Mirosław Kaczmarek – wieloletni współpracownik Rzecznika Praw Dziecka, wychowawca młodzieży, autor wielu opracowań i wystąpień dotyczących praw dziecka, tym cyklu artykułów w Remedium „Między prawem  a bezprawiem” komentujących z perspektywy prawa trudne problemy i zagrożenia dotyczące dzieci, trener rodzinnej opieki zastępczej wg programu „Rodzina”,Liliana Krzywicka - psycholog, socjolog, terapeuta w nurcie terapii krótkoterminowej skoncentrowanej na rozwiązaniach, certyfikowany specjalista PARPA ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie, członek Rady Ekspertów Ogólnopolskiej Rady ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie przy PARPA,  specjalizuje się w problematyce traumy, kryzysu  i stresu pourazowego oraz problematyce zaburzeń więzi, kierownik Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Katowicach,  wykładowca na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach,Agnieszka Sobiegała - pedagog, trener, wykładowca Zakładu Filozofii i Pedagogiki Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, autorka artykułów na temat zaburzeń zachowania dzieci i młodzieży oraz dysfunkcji rodziny, konsultant placówek opiekuńczo – wychowawczych, prowadzi praktykę indywidualnej terapii dzieci oraz poradnictwa dla rodziców, posiada doświadczenie w pracy konsultanta w Ośrodku Interwencji Kryzysowej, wychowawcy w świetlicach socjoterapeutycznych, ukończyła Szkołę Trenerów „Sieć” rekomendowaną przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne oraz Systemową Terapię Rodzin,dr Ewa Miśkiewicz – Żebrowska – artysta plastyk, jest członkiem Związku Polskich Artystów Plastyków; od 1996 do 2006 r. pełniła funkcję prezesa ZPAP okręgu Koszalin- Słupsk (obecnie jest wiceprezesem),  od 1998 r. jest organizatorem  i komisarzem artystycznym Międzynarodowego Pleneru Malarskiego w Osiekach pod nazwą „Czas  i miejsce dla sztuki”, swoje prace prezentowała na ok. 30 wystawach indywidualnych w kraju i zagranicą, jej prace znajdują się w muzeach sztuki w Weimarze, Utrechcie, Rzeszowie, Jędrzejowie, w Bibliotece Narodowej w Warszawie, w Zentrum Bildendekunst w Neubrandenburgu, w Galerii Miejskiej w Kopenhadze i w kolekcjach prywatnych na całym świecie; jest adiunktem w katedrze architektury krajobrazu Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie, prowadzi warsztaty plastyczne dla nauczycieli i wychowawców,dr Lucyna Maksymowicz - pedagog - terapeuta; instruktor teatralny; z wykształcenia doktor nauk humanistycznych a z zamiłowania zwolennik edukacji poprzez sztukę, w tym szczególnie arteterapii, przez wiele lat prowadziła cykliczne warsztaty teatralne i dramowe, w tym także dla dzieci specjalnej troski, adiunkt w Instytucie Pedagogiki Akademii Pomorskiej w Słupsku,
Małgorzata Szewczyk – psycholog, wieloletnie doświadczenie - w szkole na stanowisku pedagoga szkolnego, w Poradni Uzależnień w pracy z osobami współuzależnionymi, w Specjalistycznym Centrum Terapii Dzieci i Młodzieży „Zawilec” w Zespole Terapii Rodzin, a po przekształceniu w Miejskiej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Koszalinie w Zespole Dysfunkcji Rozwoju Dziecka. Mama pięciorga dzieci. Specjalizuje się w problemach dzieci autystycznych i z Zespołem Aspergera oraz dzieci nadpobudliwych i opozycyjno-buntowniczych. Zajmuje się zarówno diagnozą, jak i terapią. Od lat prowadzi szkolenia i zajęcia psychoedukacyjne dla nauczycieli i rodziców,


Włodzimierz Wawrzynowski – psycholog kliniczny, biegły sądowy, dyrektor Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień dla Dzieci i Młodzieży, od wielu lat pracuje z osobami uzależnionymi od środku psychoaktywnych oraz szkoli osoby pracujące z młodzieżą i  pracowników służb społecznych w zakresie profilaktyki uzależnień,

 
Bartosz Zabrocki – pedagog, socjoterapeuta, praktyk NLP, pedagog rodzinny, terapeuta zajęciowy, specjalizuje się w pracy z młodzieżą przejawiającą zaburzenia w zachowaniu, prowadzi warsztaty profilaktyczne dla dzieci  i młodzieży z zakresu uzależnień i przeciwdziałania przemocy,Agnieszka Popielewska – Pawłowska – lekarz psychiatra, specjalizuje się w psychiatrii dorosłych, ale zainteresowana jest całościowym rozwojem człowieka w kontekście więzi rodzinnych- stąd szkolenia w nurcie terapii rodzin, kurs pedagoga rodzinnego, szkolenia z dziedziny diagnozy i terapii dziecka krzywdzonego, pracuje jako psychiatra w Szpitalu Regionalnym w Kołobrzegu,
Jerzy Banasiak - absolwent studiów pedagogicznych i dziennikarskich. Przez ponad 20 lat dziennikarz i publicysta lokalnych i regionalnych mediów, autor wielu publikacji o problematyce społecznej; od 8 lat rzecznik prasowy starosty koszalińskiego i redaktor prowadzący „Gazety Ziemskiej” – miesięcznika samorządowego powiatu koszalińskiego;  specjalista w zakresie public relations oraz praktycznych zastosowań prawa prasowego,Mirosław Gliniecki - aktor, reżyser, pedagog, autor scenariuszy teatralnych dla dzieci, od 24 lat związany z Ośrodkiem Teatralnym Rondo SOK w Słupsku, wykładowca teatru i dramy w Akademii Pomorskiej w Słupsku, współtwórca i szef  artystyczny  TEATRU  STOP,  zajmuje się szeroko pojmowaną edukacją teatralną; prowadzi warsztaty teatru i dramy,Justyna Kosek – pedagog resocjalizacyjny, specjalista ds. uzależnień, pracownik Centrum Wspierania Rodziny w Polanowie, posiada bogate doświadczenie  w pracy z osobami uzależnionymi, współuzależnionymi a także w prowadzeniu zajęć profilaktycznych z zakresu uzależnień dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych,Sylwia Zabrocka – pedagog, logopeda, pedagog rodzinny, terapeuta zajęciowy, zajmuje się  terapię logopedyczną dzieci  i młodzieży oraz  specjalizuje się w pracy z młodzieżą przejawiającą zaburzenia  w zachowaniu, prowadzi warsztaty profilaktyczne dla dzieci i młodzieży z zakresu uzależnień i przeciwdziałania przemocy,

Jacek Pawłowski – psycholog -  społeczna psychologia kliniczna, od początku pracy zawodowej związany z psychiatrią w Kołobrzegu, współzałożyciel Stowarzyszenia „Feniks”, obecnie pracuje jako p.o. kierownika Dziennego Oddziału Psychiatrycznego w Kołobrzegu,


Tomasz Wróbel – pedagog specjalny i resocjalizacyjny, terapeuta Ośrodka Profilaktyki  i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Pile, uczestnik wielu kursów i szkoleń w zakresie profilaktyki uzależnień, niedostosowania społecznego, pedagogiki rodzinnej, przemocy; w pracy zawodowej zajmuje się głównie problematyką uzależnienia od narkotyków i alkoholu dzieci, młodzieży i dorosłych oraz problematyką niedostosowania społecznego i przestępczości, jest autorem wielu warsztatów i zajęć profilaktycznych oraz edukacyjnych dla młodzieży i dorosłych,
Magdalena Kolasa – Hołubiec – pedagog resocjalizacyjny, specjalista ds. terapii uzależnień, instruktor programów socjoterapeutycznych, profilaktycznych i edukacyjnych dla dzieci i młodzieży oraz warsztatów terapeutycznych dla dzieci i młodzieży z grup podwyższonego ryzyka i młodzieży uzależnionej  oraz osób uzależnionych, współuzależnionych i ofiar przemocy,

Renata Kołosowska – pedagog, terapeuta zajęciowy, mediator, konsultant ds. opieki i wychowania w Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Słupsku, wieloletni wychowawca dzieci i młodzieży, specjalizuje się w prowadzeniu form doskonalących dla nauczycieli i wychowawców oraz w pracy z młodzieżą niedostosowaną społecznie,

 


Ponadto współpracujemy z pracownikami naukowymi Uniwersytetu Warszawskiego, Uniwersytetu Gdańskiego, Akademii Pomorskiej, Śląskiego Uniwersytetu Medycznego, Akademii Medycznej w Lublinie, Uniwersytetu Śląskiego, Koszalińskiej Wyższej Szkoły Nauk Humanistycznych i Bałtyckiej Wyższej Szkoły Humanistycznej.

 

szkolenia, szkolenia szkolenia szkolenia szkolenia rady pedagogiczne rady pedagogiczne zespoły interdyscyplinarne profilaktyka profilaktyka profilaktyka przemoc przemoc przemoc przemoc szkolenia szkolenia szkolenia szkolenia szkolenia szkolenia szkolenia szkolenia profilkatyka profilaktyka zespoły interdyscyplianrne szkolenia kursy socjoterapia socjoterapia socjoterapia socjoterapia socjoterapia szkolenia szkolenia szkolenia szkolenia szkolenia kursy kursy profilaktyka profilaktyka profilaktyka zespoły interdyscyplinanrne zespoły interdyscyplinarne profilaktyka profilaktyka szkolenia szkolenia szkolenia szkolenia profilaktyka profilaktyka profilaktyka profilaktyka terepia terapia terapia koszalin koszalin koszalin koszalin koszalin prawa dziecka dziecka dzeci dzieci szkoła dla rodziców szkoła dla rodziców szkoła dla rodziców szkoła dla rodziców szkoła dla rodziców uniwerystet dla rodziców młodzież wolna od uzależnień seks seksualność socjoterapia socjoterapia szkolenia szkolenia szkolenia szkolenia przemoc przemoc przemoc przemoc przemoc przemoc

 

 
szkolenia dla pracowników oświaty, doradztwo rodzinne w Koszalinie, rady pedagogiczne, imprezy integracyjne, ośrodek metodyczny w Koszalinie